Shoeby werkt met verschillende leveranciers en toeleveranciers die de productie van de collecties op zich nemen. Deze leveranciers zijn gevestigd in verschillende delen van de wereld. Shoeby zet zich in om de arbeidsomstandigheden in de productieketen te verbeteren.

SHOEBY'S MVO BELEID

Jaarlijks voeren wij aan de hand van de OESO-richtlijnen een risicoanalyse uit. Met deze richtlijn, gefocust op mens, dier en milieu worden risico’s per land in kaart gebracht en samen met de leveranciers worden deze bevindingen aangepakt. Dit is een proces dat continue wordt gemonitord. Het MVO-beleid wordt, indien nieuwe risico’s, jaarlijks aangepast. Op https://www.oesorichtlijnen.nl/ vind je meer informatie over de OESO-richtlijnen.

Shoeby heeft een eigen Code of Conduct, ook wel een gedragscode genoemd. Deze gedragscode is opgesteld om de normen en waarden van Shoeby te delen met de leveranciers. Deze gedragscode zal bijdragen aan het verminderen van de risico’s die voort zijn gekomen uit de risico analyse. In de gedragscode komen meerdere onderwerpen aan bod zoals kinderarbeid, discriminatie en gendergelijkheid. De gedragscode is gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen en in lijn met de principes van de Amfori BSCI Code of Conduct. Door ondertekening van de Code of Conduct verklaren de leveranciers zich aan deze afspraken en richtlijnen houden. 100% van de leveranciers heeft de gedragscode van Shoeby ondertekend in 2023.

Via de Open Supply Hub kunnen o.a. brands en retailers zich linken aan wereldwijde productielocaties. Hierdoor is inzichtelijk te zien met welke productielocaties, brands en retailers samenwerken, zo ook die van Shoeby. Door deze transparantie hopen wij wereldwijd mensenrechten en milieuomstandigheden te verbeteren in onze productieketen. Mogelijke veranderingen in de productieketen worden jaarlijks bijgewerkt. Op https://opensupplyhub.org/ vind je meer informatie.

Tijdens het productieproces van kleding worden er chemicaliën gebruikt, voor bijvoorbeeld het verven van stoffen en het wassen van jeans. Om veiligheid van de producten te garanderen is een Restricted Chemical List (RSL) opgesteld in lijn met REACH. In deze RSL staan chemicaliën en andere schadelijke stoffen genoemd die wel gebruikt mogen worden tijdens het productieproces, maar niet terug gevonden mogen worden in de eind producten. Op https://echa.europa.eu/ vind je meer informatie over de REACH richtlijnen.


INTERNATIONAL ACCORD

In 2013 is Shoeby aangesloten bij het Bangladesh Accord en in 2021 is de transitie naar het International Accord ondertekend. Het Accord is een juridisch bindende overeenkomst tussen verschillende merken en internationale en nationale vakbonden om te werken aan een veilige en gezonde kleding- en textielindustrie in Bangladesh en toekomstige nieuwe landen. Door ondertekening van het akkoord heeft Shoeby beloofd hier aan bij te dragen. Wij streven naar een veilige werkomgeving voor iedereen die in onze productieketen werkzaam is.

Het International Accord controleert alle aangesloten fabrieken op bouwkundige veiligheid, brandveiligheid en elektriciteitsveiligheid. Deze controles worden uitgevoerd door onafhankelijke experts van RMG Sustainability Council (RSC). Op https://internationalaccord.org/ vind je meer informatie over het International Accord.


AMFORI BSCI

Sinds 2019 is Shoeby lid van het Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI). Door zich aan te sluiten bij deze organisatie werkt Shoeby samen met leveranciers waarvan fabrieken voldoen aan de BSCI principes. Deze principes zijn gebaseerd op 13 uitgangspunten en worden door middel van onafhankelijke controles, ook wel audits genoemd, gecontroleerd.

De 13 principes zijn:

·       Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen

·       Eerlijk loon

·       Werknemersgezondheid en veiligheid

·       Speciale bescherming voor jonge arbeidskrachten

·       Geen dwangarbeid

·       Ethische bedrijfsvoering

·       Geen discriminatie

·       Fatsoenlijke werkuren

·       Geen kinderarbeid

·       Geen onzekere werkgelegenheid

·       Bescherming van het milieu

Doormiddel van een BSCI audit verkrijgen wij inzicht hoe leveranciers omgaan met en scoren op bovenstaande punten. Een fabriek moet minimaal één keer per twee jaar worden gecontroleerd. Wanneer een fabriek verbeteringen nodig heeft worden er extra tussentijdse controles uitgevoerd. Op basis van de audit resultaten wordt er in samenwerkingen met de leverancier een verbeterplan opgesteld. Continue verbetering staat voorop, met behulp van een verbeterplan, trainingen en advies wordt er aan dit verbeterproces gewerkt. Op https://www.amfori.org/content/bsci-code-conduct vind je de amfori BSCI Code of Conduct.

Wanneer een leverancier is aangesloten bij een ander social compliance organisatie wordt dit ook geaccepteerd. De audit dient goed gekeurd te zijn door de CSR-afdeling, voor de start van de samenwerking. Wij controleren de status en de voortgang van de fabriek om mogelijke risico’s vroegtijdig te traceren. De audit dient niet ouder te zijn dan een jaar en in overeenstemming te zijn met onze Code of Conduct.

Andere social compliance organisaties zijn bijvoorbeeld: WRAP, SMETA, SA8000 of de FWF. 100% van de fabrieken waar in 2022 gebruik van is gemaakt hebben een audit ondergaan, uitgevoerd door één van de bovenstaande organisaties. 


AMFORI BEPI

In 2023 is Shoeby begonnen met het in kaart brengen van de milieuprestaties van de leveranciers. Leveranciers wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen, opgesteld door het Amfori Business Environmental Performance Initiative (BEPI). Deze vragenlijst is gebaseerd op 8 uitgangspunten.

·       Environmental Management System

·       Energy and Climate

·       Emissions to Air

·       Water & Effluents

·       Waste

·       Biodiversity

·       Chemicals

·       Nuisances

Op basis van de resultaten wordt er in samenwerkingen met de leverancier, waar mogelijk een verbeterplan opgesteld, om de impact op het milieu te verminderen. Continue verbetering staat voorop, met behulp van een verbeterplan, trainingen en advies wordt er aan dit verbeterproces gewerkt. Op https://www.amfori.org/content/amfori-bepi vind je meer informatie over BEPI.