Algemene Actievoorwaarden Shoeby Franchise BV

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "maak kans op €250,- shoptegoed", hierna te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door Shoeby Franchise B.V., gevestigd te Rosmalen aan de Burgemeester Burgerslaan 40A, hierna te noemen: “Shoeby”.

Artikel 1: Algemeen

 1. Elk in Nederland of België woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. 
 2. Indien je jonger bent dan 18 jaar bent, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger (een van je ouders dus) om mee te kunnen doen aan de actie.
 3. Alle medewerkers van Shoeby Franchise B.V. en Shoeby Shops B.V. en door Shoeby ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 4. Deelname aan de actie is gratis.

Artikel 2: Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Deze actie loopt van 7 tot en met 18 november 2012. 
 2. Je kunt deelnemen aan de actie door je e-mail adres achter te laten en aan te geven ons waarom €250,- shoptegoed wilt winnen.

 

Artikel 3: Aanwijzing van de winnaars

 1. De winnaar van de actie wordt door een jury getrokken.
 2. Met de winnaar van de actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs. 
 3. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.  

Artikel 4: Prijzen 

 1. De prijs is: één shoptegoed a €250,- in te leveren bij Shoeby, deze prijs zal 4x worden uitgereikt.
 2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Shoeby.
 3. Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal Shoeby deze belasting voldoen. 

Artikel 5: Gegevens

 1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens). 
 2. Je garandeert dat alle door jouw verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons en aan ons gelieerde ondernemingen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring.  

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring
 

 1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
  1. Shoeby, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot - :
   - de door haar, uitgekeerde prijzen;
   - het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen;
   - het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.
  2. Shoeby, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen. 

 

Artikel 7: Auteursrechten en medewerking

Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Shoeby hierbij toestemming om jouw naam, evenals mogelijke foto’s en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie en zal je tevens, desgevraagd, medewerking verlenen aan andere activiteiten verband houdende met de actie. 

 

Artikel 8: Rechten Shoeby

 1. Shoeby behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Shoeby hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Shoeby behoudt zich tevens het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

 

 


Artikel 9: Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de website, neem dan contact met ons op. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op jouw vraag en/of opmerking.

Shoeby Franchise B.V.
Postbus 12
5240 AA Rosmalen
Telefoon: 073 – 511 80 19
Email: info@shoebyfranchise.nl

 

Artikel 10: Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Op deze actie is onze privacyverklaring van toepassing.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 
 5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.